اثر پودر جلبک اسپیرولینا روی رشد ، تغذیه ، ترکیب شیمیایی و اسیدی های چرب لاشه ماهی کافال خاکستری
امکان استخراج انواع رنگ دانه توسط ریزجلبک دونالیلا سالینا تحت شرایط مختلف کشت 
ارزش جلبک ها به لحاظ ویژگی های خاص آنها
افزایش تولید سیانو باکتری اسپیرولینا با کنترل هم زدن و ترکیب شیمیایی محیط کشت 
بررسی تاثیر مکمل جلبک کلرلا بر روی رنگ ماهی زبرا دنیو
بررسی امکان استفاده از پودر ریز جلبک اسپیرولینا پلانتسیس در تولید کلوچه ی صنعتی
کاربردهای جلبک اسپیرولینا در جهان و پتانسیل های پرورش برای مصارف خوراکی ، دارویی و آرایشی و بهداشتی در ایران 
بهینه سازی شرایط مختلف (دما، تغییر شدت نور، روش های کشت (غیر مداوم و نیمه مداوم) و نوع منبع کربنی) برای تولید حداکثر فایکوسیانین توسط ریز جبلک اسپیرولینا پلاتنسیس
تاثیر کود ارگانیک بر رشد میکروجلبک اسپیرولینا
پرورش کم هزینه میکروجلبک اسپیرولینا با کود 
طراحی فتوبایو راکتور به منظور پرورش جلبک 
دستورالعمل یا شیوه نامه تولید ریزجلبک ها