مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها (تنوع و اکولوژی)
سوخت های زیستی از جلبک ها
راهنمای فرهنگ ریزجلبک
راهنمای فرهنگ ریزجلبک (فیکولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی)
غذای جهانی اسپیرولینا
اسپیرولینا در تغذیه و سلامت انسان
کتابچه ی آموزشی اسپیرولینای خودت را پرورش بده
کتابچه اسپیرولینا و کلرلا سوپر فودهایی برای سلامتی بیشتر
کتابچه آموزش پرورش اسپیرولینا در منزل
میکروجلبک اسپیرولینا در تغذیه طیور